TRI BY SHUJI NAKAGAWA
TRI BY SHUJI NAKAGAWA

Hands on Design Original Collection 2015

TRI BY SHUJI NAKAGAWA
TRI BY SHUJI NAKAGAWA

Hands on Design Original Collection 2015

TRI BY SHUJI NAKAGAWA
TRI BY SHUJI NAKAGAWA

Hands on Design Original Collection 2015

TRI BY SHUJI NAKAGAWA
TRI BY SHUJI NAKAGAWA

Hands on Design Original Collection 2015

1/3

TRI centerpiece

by Pino Signoretto

by Shuji Nakagawa, Hinoki Cypress, Hands on Design Original Collection 2015, 

www.handsondesign.it